خلاصه استانداردهای بخش اورژانس

استاندارد های معماری بخش اورژانس بیمارستان به همراه نقشه ها

براي دانلود مقاله کليک کنيد

نتایج وب

[PDF]
خلاصه الزامات، استانداردها و ضوابط فیزیکی بخش اورژانس … – …

https://treatment.tbzmed.ac.ir/…/خلاصه%20الزامات،%20استانداردها%20و%20ضوابط%2…

ذخیره شده

ﺧﻼﺻﻪ. ي اﻟﺰاﻣﺎت، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻀﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ. اﻟﺰاﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ. □. ﻻزم. اﺳﺖ. ورودي ﻣﺴﺘﻘﻞ. از ورودي اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. اﯾﻦ ورودي …

[DOC]
استاندارد های بخش اورژانس

zums.ac.ir/files/Treatment/pages/emergency_standard.docx

ذخیره شده

مشابه

استاندارد های بخش اورژانس. بخش اورژانس باید در طبقه همکف بیمارستان قرار داشته باشد تا دسترسی به آن آسان بوده و به وسایل حمل و نقل عمومی نزدیک باشد . فضاهای …
وارد نشده: خلاصه

[DOC]
استاندارد پیشنهادی فضای فیزیکی اورژانس بیمارستانی …

www.ssu.ac.ir/…/physical_environmental_standards_in_emergency_units_suggestiona…

ذخیره شده

مشابه

عواملی نظیر تعداد بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان، طرح های … که به این بخش اختصاص می یابد به طوری که وظایفش در بخش های اصلی آن خلاصه شود …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *